• فیلم تئاتر عند از مطالبه

نمایش داستان جماعتی را روایت می کند که به نحوی در صف و چشم انتظاری رسیدن خبری میباشند. این خبر می تواند زندگی آنان را دستخوش تغییرات عمده ای نماید. دستیابی و چشم به راهی این اتفاق همگی را برای قرار گرفتن سریعتر به مقصودشان در یک رقابت محترمانه می رساند.

دیدگاه های فیلم تئاتر عند از مطالبه
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.