• فیلم تئاتر زیرزمین

shakhes copyzirzamin

فیلم تئاتر زیرزمین : زیرزمین به کنکاش زندگی طبقه ای از جامعه می پردازد که در زیرِ زمین دفن و فراموش شده اند. آدم هایی که احساس دارند و آرزو … عشق می ورزند و طالب عشقند … آدم هایی که گرفتارند و پای بسته … آدم هایی که به درد کشیدن خو گرفته اند … زیرزمین شاید حکایت زندگی همه ماست. مایی که سر در زیر برف فرو برده و به زندگی خو کرده ایم. مایی که به جابجایی و فراموشی آدم ها عادت کرده ایم … اینجا هیچ چیز سر جای خودش نیست.

دیدگاه های فیلم تئاتر زیرزمین
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.
همچنین مشاهده کنید
shakhes copyzirzamin
فیلم تئاتر زیرزمین