یک لایو نیمه کاره از استانیسلاوسکی
جشنواره تئاتر پسامهر

یک لایو نیمه کاره از استانیسلاوسکی

درحال پخش
بیستون
جشنواره تئاتر پسامهر

بیستون

درحال پخش
گرد آفرید
جشنواره تئاتر پسامهر

گرد آفرید

درحال پخش
داستان یک دماغ
جشنواره تئاتر پسامهر

داستان یک دماغ

درحال پخش
معصومه
جشنواره تئاتر پسامهر

معصومه

درحال پخش
من و اروند و تنهایی
جشنواره تئاتر پسامهر

من و اروند و تنهایی

درحال پخش
سفارش پیتزا برای سیروس
جشنواره تئاتر پسامهر

سفارش پیتزا برای سیروس

درحال پخش
سگ درون
جشنواره تئاتر پسامهر

سگ درون

درحال پخش
تنها چیز قطعی
جشنواره تئاتر پسامهر

تنها چیز قطعی

درحال پخش
زندگی آشغالی من
جشنواره تئاتر پسامهر

زندگی آشغالی من

درحال پخش
بتانفروشودایت
جشنواره تئاتر پسامهر

بتانفروشودایت

درحال پخش
گلنار
جشنواره تئاتر پسامهر

گلنار

درحال پخش
گفتگو با معشوق قدیمی
جشنواره تئاتر پسامهر

گفتگو با معشوق قدیمی

درحال پخش
گفتگو با باد
جشنواره تئاتر پسامهر

گفتگو با باد

درحال پخش
کیوشین
جشنواره تئاتر پسامهر

کیوشین

درحال پخش
فریاد درد
جشنواره تئاتر پسامهر

فریاد درد

درحال پخش
فرهاد تنها
جشنواره تئاتر پسامهر

فرهاد تنها

درحال پخش
سایه
جشنواره تئاتر پسامهر

سایه ها

درحال پخش
زندگی من
جشنواره تئاتر پسامهر

زندگی من

بزودی
روی خوش زندگی
جشنواره تئاتر پسامهر

روی خوش زندگی

بزودی
روایت ناتمام
جشنواره تئاتر پسامهر

روایت ناتمام

درحال پخش
چلفیخی
جشنواره تئاتر پسامهر

چلفیخی

درحال پخش
چشم ها
جشنواره تئاتر پسامهر

چشم ها

درحال پخش
پایین گذر سقاخانه
جشنواره تئاتر پسامهر

پایین گذر سقاخانه

درحال پخش
اعترافات یک سارق مادرزاد
جشنواره تئاتر پسامهر

اعترافات یک سارق مادرزاد

درحال پخش
بوستان آب و آتش
جشنواره تئاتر پسامهر

بوستان آب و آتش

درحال پخش
مراحل رشد و نمو قورباغه
جشنواره تئاتر پسامهر

مراحل رشد و نمو قورباغه

درحال پخش