• نمایش رادیویی دیو پخمه

نویسنده و کارگردان:رضا فقیهی

صدا پیشگان:سرونازرشوند،حسین یکتا،رضا فقیهی،مرجان خرسند،فریده خزاعی

کاری از پردیس تئاترتهران و گروه تئاترالف متل احساس

دیدگاه های نمایش رادیویی دیو پخمه
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.