• نمایش رادیویی جوجوها غصه می خورند

نویسنده: فرزانه قانع

کارگردان:آنوشا خرمدل

صدا پیشگان:شبنم کاکویی،پانی افشار

کاری از پردیس تئاترتهران و کانون رادیو جوان

دیدگاه های نمایش رادیویی جوجوها غصه می خورند
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.