فیلم تئاتر مردی به نام دایک ( )

  
مردی به نام دایک که یک نفر را کشته و یک ساعت به اعدامش مانده است. از متن این‌گونه بر می‌آید کسی را که او کشته آدم خوبی نبوده و حقش بوده که کشته شود. دایک نام اصلی خودش را مخفی می‌کند.

مردی به نام دایک که یک نفر را کشته و یک ساعت به اعدامش مانده است. از متن این‌گونه بر می‌آید کسی را که او کشته آدم خوبی نبوده و حقش بوده که کشته شود. دایک نام اصلی خودش را مخفی می‌کند.

دیدگاه کاربران